Oznámení o ochraně údajů pro webové stránky www.einhell.sk

Einhell-UNICORE s.r.o. (ďalej len "spoločnosť") vám ďakuje za návštevu našej webovej stránky a za váš záujem o našu spoločnosť. Ochrana vašich údajov je pre nás dôležitá. Svoje údaje nám poskytujete dobrovoľne. Spoločnosť spracúva tieto údaje v súlade s ustanoveniami európskeho všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

1. Zodpovedný subjekt

Subjektom zodpovedným za spracovanie vašich údajov je spoločnosť Einhell-UNICORE s.r.o. Výnimky v tejto súvislosti sú opísané v tomto oznámení o ochrane údajov.

Naše kontaktné údaje sú nasledovné:

Einhell-UNICORE s.r.o.
Závodní 278
Karlovy Vary 360 18
Czechia

E-mail: [email protected]

Kontaktné informácie na Úrad na ochranu osobných údajov sú k dispozícii pod č. 21 nižšie.

2. Osobné údaje

Osobné údaje sú špecifické informácie týkajúce sa osobných alebo faktických okolností konkrétnej alebo identifikovateľnej osoby. Patria sem informácie, ako je vaša IP adresa a nastavenia prehliadača, forma pozdravu, správne meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, dátum narodenia a informácie o vašich produktoch Einhell. Okrem toho vám v rámci našich služieb poskytujeme aj prístup chránený používateľským menom a heslom. V rámci tohto procesu ukladáme vaše používateľské meno a heslo a v prípade potreby aj váš sex. Osobné údaje, ktoré nemožno priamo spojiť s vašou skutočnou identitou - ako sú napríklad vaše obľúbené webové stránky alebo počet používateľov na stránke - sa nepovažujú za osobné údaje.

Okrem toho spracúvame údaje o pripojení a identifikácii vášho webového prehliadača, aby sme vám mohli zobraziť príslušný obsah. 

3. Spracovanie osobných údajov

Pri každej návšteve webovej stránky spoločnosti spracúvame a ukladáme rôzne typy dočasných údajov. Patria sem údaje o pripojení z počítača, ktorý pristupuje na webovú lokalitu, vybrané webové stránky/súbory, ako aj údaje a dĺžka trvania vašej návštevy webovej lokality. Zisťujeme aj identifikačné údaje o prehliadači a operačnom systéme, ktorý používate, ako aj o webovej stránke, ktorú ste použili na našu návštevu. Osobné údaje, ako je pozdrav, vaše meno, adresa, prípadne vaša spoločnosť, dátum narodenia, telefónne číslo alebo e-mailová adresa a informácie o vašich produktoch Einhell, sa zhromažďujú len vtedy, ak ich poskytnete dobrovoľne v rámci registrácie, prieskumu, súťaže, pri uzatváraní zmluvy alebo pri žiadosti o informácie.

4. Špecifikované používanie a šírenie osobných údajov

Spoločnosť používa vami poskytnuté osobné údaje na účely technickej správy webovej stránky, pri poskytovaní služieb, na riadenie zákazníkov, na zlepšovanie webovej stránky, na prieskumy týkajúce sa produktov a na marketingové účely len v rozsahu potrebnom na jednotlivé účely.

5. Právny základ pre spracovanie údajov

Právny základ spracovania vašich osobných údajov závisí od účelu spracovania.

 

5.1 Technická správa webovej stránky

Právnym základom spracovania osobných údajov na vyššie uvedený účel je čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) za predpokladu, že s vami existuje zmluvný vzťah. Ak medzi spoločnosťou a vami neexistuje zmluvný vzťah, právnym základom na spracúvanie údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Prenos osobných údajov (pozri obrázok 2) je potrebný na vytvorenie spojenia s webovou stránkou a zobrazenie obsahu webovej stránky.

 

5.2 Poskytovanie služieb

Právnym základom spracovania osobných údajov na vyššie uvedený účel je čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR. Naše služby poskytujeme v rámci plnenia zmluvných povinností. Ak nebudeme môcť spracúvať osobné údaje, nebudeme môcť plniť ani plniť zmluvu s vami.

Na našej webovej lokalite sú k dispozícii nasledujúce služby, pre ktoré ukladáme osobné údaje:

 • Prihlásenie zákazníka
 • Newsletter
 • 3 roky záruky na výrobky Einhell
 • Recenzie produktov (od spoločnosti Bazaarvoice Inc.; pozri obr. 5.11)

 

5.3 Správca značiek Google

Naša webová stránka používa službu Google Tag Manager, ktorú pre osoby z Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska poskytuje spoločnosť Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko a pre všetky ostatné osoby spoločnosť Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Správca značiek sa používa na správu nástrojov a externých služieb, ktoré používame na našich webových stránkach, a umožňuje používanie tzv. značiek. Tag je kódový prvok, ktorý je uložený v zdrojovom kóde webovej stránky, napríklad na riadenie toho, ktoré prvky stránky alebo služby a nástroje sa aktivujú a načítajú v akom poradí. Nástroj spúšťa ďalšie značky, ktoré zase môžu zhromažďovať údaje a ktoré sú bližšie vysvetlené v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Niektoré údaje sa spracúvajú na serveri spoločnosti Google v USA.

So spoločnosťou Google Ireland Limited sme uzavreli zmluvu o spracovaní údajov na používanie nástroja Google Tag Manager. V prípade prenosu osobných údajov zo spoločnosti Google Ireland Limited do USA uzavreli spoločnosti Google Ireland Limited a Google LLC štandardné zmluvné doložky (vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2021/914, modul 3) podľa čl. 46 ods. 2 písm. c) GDPR. Okrem toho získavame aj váš výslovný súhlas na prenos vašich údajov do tretích krajín v súlade s čl. 49 ods. 1 písm. a) GDPR.

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google týkajúce sa tohto nástroja nájdete tu: https://www.google.com/analytics/terms/tag-manager/.

 

5.4 Google Analytics 4

Ak ste udelili súhlas, táto webová stránka používa službu Google Analytics 4, ktorú poskytuje spoločnosť Google LLC. Zodpovednou stranou pre používateľov v EÚ/EHP a Švajčiarsku je spoločnosť Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko ("Google").

Rozsah spracovania
Služba Google Analytics 4 používá soubory cookie, které umožňují analýzu vašeho používání našich webových stránek. Informace shromážděné pomocí souborů cookie o vašem používání těchto webových stránek se zpravidla přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají.

Služba Google Analytics 4 má predvolene povolenú anonymizáciu IP adries. Vďaka anonymizácii IP adresy bude vaša IP adresa skrátená spoločnosťou Google v členských štátoch Európskej únie alebo v iných štátoch, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch bude celá IP adresa prenesená na server spoločnosti Google v USA a skrátená tam. Podľa spoločnosti Google sa IP adresa prenášaná vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics 4 nebude spájať s inými údajmi spoločnosti Google.

Používame službu Google Signals. To umožňuje službe Google Analytics zhromažďovať ďalšie informácie o používateľoch, ktorí majú povolené personalizované reklamy (záujmy a demografické údaje), a týmto používateľom sa môžu poskytovať reklamy v rámci remarketingových kampaní medzi zariadeniami.

Počas návštevy webovej lokality sa vaše správanie zaznamenáva vo forme "udalostí". Udalosti môžu byť:

 • Zobrazenia stránky
 • Prvá návšteva webovej stránky
 • Začiatok zasadnutia
 • Vaša "cesta kliknutia", interakcia s webovou stránkou
 • Rolovanie (vždy, keď používateľ prejde na spodok stránky (90 %))
 • Kliknutia na externé odkazy
 • Interné vyhľadávacie dotazy
 • Interakcia s videami
 • Súbory na stiahnutie
 • Videné / kliknuté reklamy
 • Nastavenia jazyka
 • Nákup produktov (ak je táto funkcia dostupná na webovej stránke)

Tiež zaznamenané:

 • Vaša približná poloha (oblasť)
 • Technické informácie o vašom prehliadači a koncových zariadeniach, ktoré používate (napr. nastavenie jazyka, rozlíšenie obrazovky).
 • Váš poskytovateľ internetových služieb
 • URL odkazu (cez ktorú webovú stránku/reklamné médium ste sa dostali na túto webovú stránku)

Účely spracovania
V mene prevádzkovateľa tejto webovej lokality bude spoločnosť Google používať tieto informácie na vyhodnocovanie vášho pseudonymného používania webovej lokality a na zostavovanie správ o aktivite na webovej lokalite. Správy poskytované službou Google Analytics 4 slúžia na analýzu výkonnosti našej webovej stránky a úspešnosti našich marketingových kampaní.

Príjemcovia
Príjemcami údajov sú/môžu byť:

 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko (ako spracovateľ podľa článku 28 GDPR)
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA
 • Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA

Nie je vylúčené, že americké orgány môžu mať prístup k údajom uloženým spoločnosťou Google.

Prevod do tretej krajiny
Pokiaľ sa údaje spracúvajú mimo EÚ/EHP a neexistuje úroveň ochrany údajov zodpovedajúca európskemu štandardu, uzavreli sme s poskytovateľom služieb štandardné zmluvné doložky EÚ s cieľom stanoviť primeranú úroveň ochrany údajov. Materská spoločnosť spoločnosti Google Ireland, Google LLC, má sídlo v Kalifornii v USA. Prenos údajov do USA a prístup amerických orgánov k údajom uloženým spoločnosťou Google nemožno vylúčiť. USA sa v súčasnosti z hľadiska ochrany údajov považujú za tretiu krajinu. Nemáte tam rovnaké práva ako v rámci EÚ/EHP. Nemusíte mať nárok na žiadne právne prostriedky proti prístupu úradov.

Doba skladovania
Nami odoslané údaje spojené so súbormi cookie sa automaticky vymažú po 14 mesiacoch. K vymazaniu údajov, ktorých doba uchovávania bola dosiahnutá, dochádza automaticky raz za mesiac.

Právny základ
Právnym základom tohto spracovania údajov je váš súhlas podľa čl.6 ods.1 bod 1 písm. a GDPR.

Odvolanie
Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti tak, že vstúpite do nastavení súborov cookie (tlačidlo Ochrana osobných údajov v ľavom dolnom rohu stránky) a zmeníte svoj výber. Zákonnosť spracúvania vykonávaného na základe súhlasu až do jeho odvolania zostáva nedotknutá.

Okrem toho môžete zabrániť zhromažďovaniu údajov vygenerovaných súborom cookie a súvisiacich s vaším používaním webovej stránky spoločnosti Google a spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google tak, že

 • stiahnutie a inštalácia doplnku prehliadača, ktorý zakáže službu Google Analytics 4 vypnutí služby Google Analytics 4. Tým sa do vášho zariadenia nainštaluje súbor cookie na odmietnutie. Tým sa zabráni zhromažďovaniu údajov službou Google Analytics 4 pre túto webovú lokalitu a pre tento prehliadač v budúcnosti, pokiaľ zostane súbor cookie nainštalovaný vo vašom prehliadači.
 • vypnutie služby Google Analytics 4 prostredníctvom nasledujúceho odkazu: Zakázat službu Google Analytics 4. Tým sa vo vašom zariadení nastaví súbor cookie na odmietnutie. Tým sa zabráni zhromažďovaniu údajov službou Google Analytics 4 pre túto webovú lokalitu a pre tento prehliadač v budúcnosti, pokiaľ zostane súbor cookie nainštalovaný vo vašom prehliadači.

Viac informácií o podmienkach používania služby Google Analytics 4 a zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na stránke https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/ alebo https://policies.google.com/?hl=en.

 

5.5 Facebook pixel a Facebook remarketing

Z dôvodu nášho oprávneného záujmu o analýzu, optimalizáciu a ekonomickú prevádzku našej webovej stránky využívame takzvaný "Facebook pixel" zo sociálnej siete Facebook, ktorú prevádzkuje spoločnosť Facebook Inc. (1601 S. California Ave - Palo Alto - CA 94304 - USA) alebo, ak máte bydlisko v EÚ, Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko) ("Facebook").

Pomocou Facebook pixelu dokáže Facebook identifikovať návštevníkov našej webovej stránky ako cieľovú skupinu pre zobrazovanie reklám, tzv. "Facebook ads". Facebook pixel používame primerane na to, aby sme reklamy doručované Facebookom zobrazovali len tým používateľom, ktorí prejavili záujem o naše internetové služby alebo ktorí vykazujú špecifické charakteristiky, ktoré oznamujeme Facebooku (označované aj ako "pixelové udalosti" a ktoré obsahujú napríklad e-mailové adresy používateľov). Inými slovami, používaním pixelu Facebooku sa snažíme zabezpečiť, aby naše reklamy na Facebooku odrážali potenciálne záujmy našich používateľov a neboli len otravné. Pomocou pixelu Facebook môžeme tiež lepšie sledovať účinnosť reklám na Facebooku na štatistické a marketingové účely tým, že vidíme, či boli používatelia po kliknutí na reklamu na Facebooku presmerovaní na našu webovú stránku.

Spoločnosť Facebook okamžite zapracuje pixel Facebooku, keď je naša webová stránka otvorená, a môže do vášho zariadenia uložiť súbor cookie, t. j. malý súbor. Ak sa potom prihlásite na Facebook alebo navštívite Facebook počas prihlásenia, vaša návšteva našej webovej stránky sa zaznamená vo vašom profile. Zozbierané údaje o vás zostávajú pre nás anonymné, neposkytujú nám teda žiadne informácie o totožnosti používateľa. Údaje sa však ukladajú a spracúvajú na Facebooku, takže je možné vytvoriť spojenie s príslušným profilom používateľa.

Pokiaľ prenášame údaje na Facebook na účely krížovej kontroly, tieto údaje sa šifrujú lokálne vo vašom prehliadači a až potom sa odosielajú na Facebook prostredníctvom zabezpečeného spojenia https. Deje sa tak výlučne na účely porovnania údajov, ktoré sú podobne šifrované spoločnosťou Facebook.

Spracovanie údajov spoločnosťou Facebook sa uskutočňuje v rámci usmernení spoločnosti Facebook o využívaní údajov. Všeobecné informácie o zobrazovaní reklám na Facebooku nájdete v usmerneniach spoločnosti Facebook o využívaní údajov: www.facebook.com/policy.php. Špeciálne informácie a podrobnosti o Facebook pixeli a jeho fungovaní nájdete v sekcii Pomocník spoločnosti Facebook: www.facebook.com/business/help/651294705016616.

Môžete namietať proti zhromažďovaniu údajov prostredníctvom pixelu Facebooku a jeho používaniu pri prezentácii reklám na Facebooku. Ak tak chcete urobiť, navštívte nasledujúcu webovú stránku vytvorenú spoločnosťou Facebook a postupujte podľa tam uvedených pokynov týkajúcich sa preferencií pre reklamu založenú na používateľovi:  www.facebook.com/settings, alebo oznámte svoju námietku prostredníctvom webovej stránky USA: www.aboutads.com/choices alebo webovej stránky EÚ: www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/.  Preferencie sú nezávislé od platformy, čo znamená, že ich prijímajú všetky zariadenia, či už ide o stolný počítač alebo mobilné zariadenia.

 

5.6 Videá na Youtube

Na niektoré naše webové stránky sme vložili videá zo služby YouTube. Poskytovateľom príslušných doplnkov je spoločnosť YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Keď navštívite stránku so zásuvným modulom YouTube, vytvorí sa spojenie so servermi spoločnosti YouTube. Spoločnosť YouTube je tak informovaná o tom, ktoré stránky navštevujete. Ak ste prihlásení do svojho účtu YouTube, YouTube môže priradiť históriu vášho surfovania k vašej osobe. Tomu môžete zabrániť odhlásením sa z účtu YouTube.

Ak sa spustí video YouTube, poskytovateľ používa súbory cookie na zhromažďovanie informácií o interakciách používateľa.

Ak ste deaktivovali ukladanie súborov cookie pre reklamný program spoločnosti Google, nemusíte sa pri prezeraní videí YouTube obávať tohto typu súborov cookie. YouTube však zhromažďuje neosobné informácie o používateľovi aj v iných súboroch cookie. Ak tomu chcete zabrániť, musíte zablokovať ukladanie súborov cookie vo svojom prehliadači.

Ďalšie informácie o ochrane údajov v službe "Youtube" nájdete v oznámení poskytovateľa o ochrane údajov na adrese: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

 

5.7 Mapy Google

Táto webová lokalita používa rozhranie Google Maps API na vizuálne zobrazenie geografických informácií. Pri používaní služby Google Maps spoločnosť Google zhromažďuje, spracováva a využíva údaje o používaní funkcie mapy používateľmi. Ďalšie informácie o spracovaní údajov spoločnosťou Google nájdete v oznámení spoločnosti Google o ochrane údajov. Tam môžete tiež vykonať zmeny nastavení ochrany osobných údajov v centre ochrany údajov.

 

5.8 Používanie knižníc skriptov (webové fonty Google)

Na tejto webovej lokalite používame knižnice skriptov a písma, ako napríklad Google Webfonts, aby sa náš obsah zobrazoval správne a graficky príťažlivo vo všetkých prehliadačoch (https://www.google.com/webfonts/). Webové fonty Google sa používajú, aby sa zabránilo opakovanému sťahovaniu do vyrovnávacej pamäte prehliadača. Ak prehliadač nepodporuje Google Webfonts alebo blokuje prístup, obsah sa zobrazí štandardným písmom.

Prístupom ku knižniciam skriptov alebo knižniciam písiem sa automaticky vytvorí spojenie s poskytovateľom knižnice. Teoreticky je možné - hoci v súčasnosti nie je jasné, či a na aký účel -, že poskytovatelia zhromažďujú údaje o týchto knižniciach.

Usmernenia na ochranu osobných údajov poskytovateľa knižničných služieb Google nájdete tu: https://www.google.com/policies/privacy/

 

5.9 Issuu

Naša webová stránka používa kód JavaScript na vloženie aplikácie Flash (zásuvný modul Flash) od spoločnosti Issuu Inc., 131 Lytton Ave, Palo Alto, CA 94301, USA (ďalej len Issuu). To umožňuje vyvolanie tlačených publikácií ako elektronického papiera.
Spoločnosť Issuu používa súbory cookie, ktoré umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. Následne zhromažďuje a ukladá osobné údaje, ako je IP adresa a informácie o čase a dĺžke používania. Prenos sa uskutočňuje, ak máte vo svojom prehliadači aktivovaný JavaScript. Ďalšie informácie o podmienkach používania a ochrane osobných údajov spoločnosti Issuu nájdete na stránke https://issuu.com/legal/privacy.
Ak je v prehliadači aktivovaná funkcia Do-Not-Track, bez schválenia sa nenačítajú žiadne externé doplnky Issuu, zobrazí sa len odkaz na túto možnosť.

 

5.10 Cloudflare

Naše stránky používajú funkcie od spoločnosti Cloudflare. Poskytovateľom je spoločnosť Cloudflare, Inc. 665 3rd St. #200, San Francisco, CA 94107, USA.

Cloudflare poskytuje globálne distribuovanú sieť na doručovanie obsahu s DNS. Technický prenos informácií medzi vaším prehliadačom a našou webovou stránkou sa uskutočňuje prostredníctvom siete Cloudflare. Spoločnosť Cloudflare tak môže analyzovať prenos dát medzi používateľmi a našimi webovými stránkami; napríklad na zrýchlenie načítavania našich stránok alebo na odhalenie a odvrátenie útokov na naše služby.

Okrem toho môže spoločnosť Cloudflare ukladať do vášho počítača súbory cookie na účely optimalizácie a analýzy. Tým sa zabezpečujú naše oprávnené záujmy v oblasti bezpečnosti, výkonu a spoľahlivosti našej reklamnej ponuky v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. So spoločnosťou Cloudflare sme na základe GDPR uzavreli príslušnú dohodu o spracovaní zmluvy. Údaje sa spravidla spracúvajú v Nemecku alebo iných štátoch Európskej únie. Pokiaľ sa spracúvanie v určitých prípadoch vykonáva v tretích krajinách, spracúvanie sa vykonáva len vtedy, ak primeranú úroveň ochrany údajov v tretej krajine potvrdila Komisia EÚ v súlade s článkom 45 GDPR na základe štandardných zmluvných doložiek EÚ alebo ak primeranú úroveň ochrany údajov zabezpečuje príjemca údajov iným spôsobom. Spoločnosť Cloudflare zhromažďuje štatistické údaje o vašej návšteve tejto webovej lokality. Prístupové údaje zahŕňajú:

 • IP adresa
 • Dátum a čas podania žiadosti
 • Obsah žiadosti (konkrétna stránka)
 • Stav prístupu/stavový kód HTTP
 • Množstvo prenesených údajov v každom prípade
 • Webové sídlo, z ktorého žiadosť pochádza
 • Prehliadač, operačný systém a jeho rozhranie, jazyk a verzia softvéru prehliadača

Spoločnosť Cloudflare používa údaje zo záznamov na štatistické vyhodnocovanie na účely prevádzky, bezpečnosti a optimalizácie ponuky. Informácie o tam zhromažďovaných údajoch a o bezpečnosti a ochrane údajov v spoločnosti Cloudflare nájdete tu.

 

5.11 Bazaarvoice

IT-partner Bazaarvoice poskytuje funkcie na hodnotenie produktov na webovej stránke spoločnosti Einhell.

O služby týkajúce sa hodnotenia produktov (recenzie a hodnotenia) sa v systéme stará aj spoločnosť Bazaarvoice. Okrem toho sa pri využívaní služby rozšírenia záruky 2+1 alebo pri používaní rozhrania Bazaarvoice odosielajú e-maily špecifické pre zákazníka. Preto vás pred zaslaním týchto jednorazových e-mailov žiadame o váš expiračný súhlas. V prípade, že ste s tým súhlasili, zasielame spoločnosti Bazaarvoice nasledujúce informácie:

 • Meno
 • Priezvisko
 • ID používateľa (vygenerovaná hash hodnota)
 • Mailová adresa
 • Registrovaný výrobok
 • Časová pečiatka registrácie
 • Nastavenie jazyka

Usmernenia o ochrane údajov spoločnosti Bazaarvoice nájdete na adrese https://www.bazaarvoice.com/legal/privacy-policy/.

 

5.12 Friendly Captcha

Spoločnosť Einhell používa službu "Friendly Captcha", aby zabránila podvodnej činnosti a chránila vás ako koncového používateľa pred tým, aby ste sa stali potenciálnou obeťou počítačovej kriminality.

Služba Friendly Captcha poskytuje prvok JavaScriptu, ktorý je integrovaný do zdrojového kódu webovej stránky/internetového obchodu. Začlenením prvku JavaScript sa na pozadí načíta softvér, ktorý poskytuje šifrovacie hádanky. Vaše zariadenie vyrieši túto šifrovaciu hádanku automaticky a vy nemusíte riešiť žiadne aritmetické úlohy ani obrázkové hádanky.

Riešenie kryptografickej hádanky sa používa na sledovanie, či sa webová stránka/internetový obchod nepoužíva podvodne alebo prostredníctvom automatizovaného strojového spracovania, napr. pomocou botov, a na potvrdenie, že návštevníci sú skutoční ľudia. Služba sa používa vo formulároch (kontaktné formuláre, formuláre na žrebovanie cien, registračné a prihlasovacie formuláre atď.

Na účely poskytovania služby Friendly Captcha ukladá tieto údaje:

 • hlavičky požiadavky User Agent, Origin a Referer.
 • Samotná hádanka, ktorá obsahuje informácie o účte Friendly Captcha a identifikátor webovej stránky, na ktorú sa hádanka vzťahuje.
 • Verzia služby Friendly Captcha, ktorá sa používa
 • Časová pečiatka (dátum/čas), kedy bola hádanka vyžiadaná a vyriešená.

Friendly Catch ukladá anonymizované počítadlo pre každú IP adresu, aby umožnil dynamické škálovanie zložitosti hádanky v okrajovej sieti s cieľom odhaliť škodlivé/automatizované používanie a minimalizovať zakazovanie skutočných ľudí. IP adresy sú anonymizované jednosmerným hashovaním, a preto nie sú osobne identifikovateľné. Používanie Friendly Captcha nezahŕňa ukladanie osobných údajov, ako je vaše meno, e-mailová adresa, online profil atď.

Pri používaní Friendly Captcha sa nenastavujú žiadne súbory cookie.

Poskytovateľ služby:

Friendly Captcha GmbH, Wörthsee, Deutschland

Ďalšie informácie o zásadách ochrany údajov spoločnosti Friendly Captcha nájdete tu. Friendlycaptcha.com - Privacy policy for end users

V súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) má spoločnosť Einhell Germany AG a jej dcérske spoločnosti oprávnený záujem na používaní služby Friendly Captcha, pretože táto služba pomáha predchádzať potenciálne podvodným aktivitám na našej webovej stránke/internetovom obchode, ktoré by mohli ohroziť infraštruktúru spoločnosti Einhell.

 

5.13 Reklamy Google

Naša webová stránka používa sledovanie konverzií Google. Ak sa na našu webovú lokalitu prepojíte prostredníctvom reklamy poskytovanej spoločnosťou Google, Google Ads umiestni do vášho počítača súbor cookie. Súbor cookie na sledovanie konverzií sa umiestni do vášho počítača, keď používateľ klikne na reklamu poskytovanú spoločnosťou Google. Platnosť týchto súborov cookie vyprší po uplynutí 30 dní a neslúžia na vašu osobnú identifikáciu. Ak používateľ navštívi určité stránky na našej webovej lokalite a platnosť súboru cookie ešte nevypršala, my a spoločnosť Google môžeme zistiť, že používateľ klikol na reklamu a bol presmerovaný na túto lokalitu. Každý zákazník služby Google Ads dostáva iný súbor cookie. Súbory cookie preto nemožno sledovať prostredníctvom webových stránok zákazníkov služby Ads. Informácie získané pomocou konverzných súborov cookie slúžia na zostavovanie štatistík konverzií pre zákazníkov Ads, ktorí sa rozhodli pre sledovanie konverzií. Títo zákazníci sa dozvedia celkový počet používateľov, ktorí klikli na ich reklamu a ktorí boli presmerovaní na stránku so značkou sledovania konverzií. Nezískavajú však žiadne informácie, ktoré by sa dali použiť na osobnú identifikáciu používateľov.

Ak sa nechcete zúčastňovať na sledovaní, môžete odmietnuť ukladanie súborov cookie do svojho počítača - napríklad pomocou nastavení prehliadača, ktoré deaktivujú automatické ukladanie súborov cookie, alebo nastaviť prehliadač tak, aby blokoval súbory cookie z domény "googleleadservices.com".

Please note that you should not delete opt-out cookies if you do not wish to have measurement data recorded. If you have deleted all the cookies in your browser, you will need to set the opt-out cookie again.

 

5.14 Používanie služby Google Remarketing

Táto webová stránka využíva funkciu remarketingu od spoločnosti Google Inc. ("Google"). Táto funkcia slúži na zobrazovanie záujmových reklám návštevníkom webových stránok v reklamnej sieti spoločnosti Google. Do prehliadača návštevníka webovej stránky sa uloží súbor cookie, ktorý umožňuje rozpoznať návštevníka, keď navštívi webové stránky patriace do reklamnej siete spoločnosti Google. Návštevníkom týchto webových stránok sa môžu zobrazovať reklamy týkajúce sa obsahu, ktorý návštevník predtým navštívil na webových stránkach, ktoré využívajú funkciu remarketingu spoločnosti Google.

Podľa informácií od poskytovateľa Google v rámci tohto procesu nezhromažďuje žiadne osobné údaje. Ak si neželáte využívať funkciu remarketingu Google, môžete ju deaktivovať výberom príslušných nastavení na adrese: www.google.com/settings/ads. Prípadne môžete deaktivovať používanie súborov cookie na záujmovú reklamu prostredníctvom iniciatívy reklamnej siete podľa pokynov na adrese: www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. Ďalšie informácie o remarketingu Google, ako aj oznámenie spoločnosti Google o ochrane údajov nájdete na adrese: www.google.com/privacy/ads/.

 

5.15 Sklik

Sklik je reklamná služba. Ak navštívite našu webovú stránku prostredníctvom reklamy na zoznam.cz (český vyhľadávač), na meranie tohto správania sa používa technológia spoločnosti Sklik. Sklik ukladá údaje na účely merania účinnosti kampane. Urobíme to len vtedy, ak ste súhlasili so súhlasom so súbormi cookie pre spoločnosť Sklik. Platnosť reklamných súborov cookie spoločnosti Sklik vyprší 30 dní po vašom kliknutí na reklamné odkazy spoločnosti Sklik.

Ďalšie informácie o tejto téme nájdete v zásadách ochrany osobných údajov na zoznam.cz na https://www.seznam.cz/reklama/en/obsahovy-web/pravidla-reklamy/gdpr#ochrana-osobnich-udaju.

 

5.16 5.16 Matomo (na vlastnom hostingu)

Popis služby
Ide o službu webovej analýzy s otvoreným zdrojovým kódom. Technológiu poskytuje spoločnosť Matomo. Spoločnosť Matomo však nespracúva žiadne údaje, pretože údaje sa neprenášajú do spoločnosti Matomo z dôvodu riešenia selfhostingu. Self-hosting znamená, že spoločnosť Einhell hostí webovú analytickú službu Matomo na svojich vlastných serveroch, a tak má výhradnú suverenitu nad analytickými údajmi..

Účely údajov
Tento zoznam predstavuje účely zhromažďovania a spracovania údajov.

 • Analytika
 • Sledovanie udalostí

Použité technológie
Používame Matomo bez sledovacích súborov cookie - namiesto toho sa spoliehame na sledovanie bez súborov cookie. Cookieless tracking je alternatívna forma sledovania, ktorá na identifikáciu používateľov namiesto súborov cookie používa metódy, ako je počítanie jedinečných IP adries alebo odtlačkov prstov prehliadača.

Shromážděná data
Tento zoznam predstavuje všetky (osobné) údaje, ktoré sa zhromažďujú prostredníctvom tejto služby.

 • Čas predchádzajúcej návštevy používateľov
 • Rozlíšenie obrazovky
 • Kliknuté alebo stiahnuté súbory
 • Kliknutie na odkazy na externú doménu
 • Rýchlosť stránky
 • Adresa URL stránky
 • Počet návštev užívateľov
 • Anonymizovaná IP užívateľa
 • Užívateľský agent
 • Informácie o prehliadači
 • Časové pásmo
 • Čas prvej návštevy užívateľov
 • Dátum a čas návštevy
 • Názov stránky
 • URL odkazovateľa
 • Údaje o používaní
 • Informácie o zariadení
 • Geografická poloha
 • Anonymizované ID príkazu

Pri analýze pomocou nástroja Matomo používame anonymizáciu IP. V tomto prípade sa vaša IP adresa pred analýzou skráti, aby ju nebolo možné jednoznačne priradiť k vám. To isté platí aj pre ID objednávky, ktoré sa tiež anonymizuje, keď je na webovej stránke k dispozícii funkcia nakupovania.

Právny základ
V nasledujúcom texte je uvedený požadovaný právny základ pre spracovanie údajov.

 • Čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. GDPR
 • § 25 odst. 2 č. 2 TTDSG

Miesto spracovania
Toto je primárne miesto, kde sa spracúvajú zozbierané údaje. Ak sa údaje spracúvajú aj v iných krajinách, budete o tom informovaní osobitne.

 • Európska únia

Deaktivácia aplikácie Matomo
Ak nesúhlasíte s ukladaním a používaním svojich údajov, môžete tu spracovanie údajov deaktivovať. V takom prípade sa vo vašom prehliadači uloží súbor cookie s možnosťou odhlásenia, ktorý zabráni spoločnosti Matomo ukladať údaje o používaní. Ak vymažete svoje súbory cookie, bude to mať za následok, že sa vymaže aj súbor cookie opt-out spoločnosti Matomo. Súbor opt-out je potom potrebné opätovne aktivovať, keď opäť navštívite našu stránku.

6. Prenos údajov

Vaše osobné údaje sa neprenášajú tretím stranám, pokiaľ to nie je potrebné na účely uzavretia zmluvy alebo ste na to nedali výslovný súhlas. Pri poskytovaní služieb môže byť napríklad potrebné, aby sme vašu adresu a informácie o objednávke postúpili veľkoobchodnému partnerovi, servisnému partnerovi. Ak využívame externých poskytovateľov služieb, sú starostlivo vybraní a sú povinní dodržiavať všetky ustanovenia o ochrane údajov podľa čl. 28 GDPR (pozri obrázok 5).

7. Používanie súborov cookie

Naša webová stránka používa súbory cookie. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú v internetovom prehliadači používateľa alebo v internetovom prehliadači používateľa v jeho počítačovom systéme. Keď používateľ vyvolá webovú lokalitu, môže sa v jeho operačnom systéme uložiť súbor cookie. Tento súbor cookie obsahuje charakteristický reťazec znakov, ktorý umožňuje jednoznačnú identifikáciu prehliadača pri opätovnom vyvolaní webovej stránky. Súbory cookie používame na to, aby sme našu ponuku urobili užívateľsky prívetivejšou, efektívnejšou a bezpečnejšou. Súbory cookie tiež umožňujú našim systémom rozpoznať váš prehliadač po zmene stránky a ponúknuť vám služby. Niektoré funkcie našej webovej stránky nie je možné ponúkať bez použitia súborov cookie. Tieto služby vyžadujú, aby bol prehliadač po zmene stránky opäť rozpoznaný.

Súbory cookie sa uložia do vášho počítača. Preto máte plnú kontrolu nad používaním súborov cookie. Výberom príslušných technických nastavení vo vašom internetovom prehliadači môžete zabrániť ukladaniu súborov cookie a prenosu údajov, ktoré obsahujú. Už uložené súbory cookie môžete kedykoľvek vymazať. Radi by sme však upozornili, že vám to môže zabrániť v plnom využívaní všetkých funkcií tejto webovej stránky.

Pomocou odkazov nižšie môžete zistiť, ako spravovať súbory cookie (alebo ich okrem iného deaktivovať) v hlavných prehliadačoch:

Spracovanie sa vykonáva na základe § 15 ods. 3 TMG (zákon o telemédiách), ako aj na základe čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR z dôvodu nášho oprávneného záujmu na vyššie uvedené účely. Takto získané údaje sú pseudonymizované pomocou technologických opatrení. Preto nie je možné spojiť tieto údaje s vašou osobou. Údaje sa neukladajú spolu s inými osobnými údajmi, ktoré sa vás týkajú.

Nastavenia súborov cookie môžete kedykoľvek upraviť a odvolať všetky predtým udelené súhlasy. Ak to chcete urobiť, kliknite na sivú ikonu "ozubeného kolesa" v ľavom dolnom rohu webovej stránky.

Zoznam externých súborov cookie, ktoré sa používajú pri návšteve webovej stránky, nájdete v časti 5.

8. Kontaktný formulár

Keď nás kontaktujete prostredníctvom e-mailu alebo kontaktného formulára, vami poskytnuté informácie sa uložia na účely spracovania vašej otázky, ako aj na prípadné ďalšie otázky.

9. Newsletter

Ak sa rozhodnete dostávať informačný bulletin ponúkaný prostredníctvom webovej stránky, žiadame vás, aby ste nám poskytli e-mailovú adresu, ako aj informácie, ktoré nám umožnia overiť, že ste vlastníkom poskytnutej e-mailovej adresy a že súhlasíte so zasielaním informačného bulletinu (postup dvojitého odhlásenia). Na účely personalizácie informačného bulletinu ukladáme osobné údaje, ako je pozdrav, meno, priezvisko a e-mailová adresa. Tieto údaje potom používame pri zasielaní požadovaných informácií a na zdokumentovanie vášho súhlasu. Udelený súhlas s uchovávaním údajov, e-mailovej adresy a ich používaním pri zasielaní newslettera môžete kedykoľvek s účinnosťou do budúcnosti odvolať, a to buď prostredníctvom odkazu v newsletteri, alebo písomne na adrese Einhell-UNICORE s.r.o., Závodní 278, Karlovy Vary 360 18, Czechia, E-mail: [email protected]. Pri správe a distribúcii nášho newslettera využívame služby spoločnosti CleverReach GmbH & Co. KG (Muehlenstr. 43 - 26180 Rastede - Nemecko). Aby sme mohli správne vykonávať službu zasielania newslettera, poskytujeme spoločnosti CleverReach uvedené osobné údaje.

10. Bezpečnosť údajov

Naši zamestnanci a poskytovatelia služieb, ktorých zamestnávame, sú povinní zachovávať mlčanlivosť a dodržiavať ustanovenia platného zákona o ochrane osobných údajov. Spoločnosť prijíma primerané technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov pred stratou, zmenou, zničením a pred prístupom neoprávnených osôb a neoprávneným šírením. Naše bezpečnostné opatrenia sú aktualizované v súlade s technickým pokrokom.

Na ochranu bezpečnosti vašich údajov počas prenosu používame aktuálne najmodernejšie šifrovacie procesy.

11. Doba uchovávania údajov

Vaše údaje vo všeobecnosti uchovávame tak dlho, ako je to potrebné na zabezpečenie používania našej webovej stránky a služieb s ňou spojených, alebo tak dlho, ako máme oprávnený záujem na ich ďalšom uchovávaní (napr. po splnení zmluvy môžeme mať naďalej oprávnený záujem na marketingu prostredníctvom pošty).  K vymazaniu údajov dochádza po uplynutí zákonných alebo zmluvných lehôt uchovávania (napr. lehôt uchovávania stanovených daňovými a obchodnými zákonmi).  Údaje, na ktoré sa nevzťahujú lehoty uchovávania, sa vymažú, keď už nie sú potrebné na splnenie stanoveného účelu.

12. Práva užívateľov

Ako používateľ webovej stránky máte nárok na určité práva. Ak chcete uplatniť svoje práva, pozrite si informácie v časti o kontaktoch. Uistite sa však, že sme schopní jasne identifikovať, kto ste.

13. Právo získať informácie, vykonať opravy a vymazať údaje

Podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov môžete kedykoľvek na požiadanie a bezplatne získať písomné informácie o tom, aké údaje o vás uchovávame (napr. meno, adresu).  Okrem toho máte právo na opravu alebo vymazanie týchto údajov, ak boli splnené zákonné požiadavky. Z tohto práva na vymazanie sú vyňaté napríklad údaje o obchodných procesoch, ktoré podliehajú zákonným lehotám uchovávania.

14. Právo na obmedzenie spracovania údajov

Máte právo obmedziť spracovanie svojich osobných údajov

15. Právo vzniesť námietku

Okrem toho máte právo namietať proti spracovaniu údajov z našej strany. V takom prípade prestaneme vaše údaje spracúvať s výnimkou prípadov, keď v súlade so zákonnými ustanoveniami môžeme preukázať závažné oprávnené dôvody na pokračovanie v spracúvaní, ktoré prevažujú nad vašimi právami.

16. Právo na prenosnosť údajov

Okrem toho sa zaväzujeme, že na požiadanie zabezpečíme prenosnosť vami poskytnutých osobných údajov sprístupnením týchto údajov v bežnom a strojovo čitateľnom formáte.

17. Odvolanie súhlasu

Súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý ste nám udelili na jeden alebo viacero konkrétnych účelov, môžete kedykoľvek a s účinnosťou do budúcnosti odvolať. Tým nie je dotknutá zákonnosť spracovania, ku ktorému došlo pred odvolaním vášho súhlasu.

18. Automatizované spracovanie osobných údajov

K spracovaniu vašich osobných údajov výlučne automatizovanými prostriedkami dochádza len vtedy, ak je to nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy a ak to pre vás nemá žiadny právny alebo podobný účinok.

19. Úprava našich ustanovení o ochrane osobných údajov.

Vyhradzujeme si právo pravidelne upravovať toto oznámenie o ochrane údajov tak, aby spĺňalo aktuálne právne požiadavky, alebo s cieľom implementovať zmeny v našich službách v oznámení o ochrane údajov (napr. pri zavádzaní nových služieb).  Toto oznámenie o ochrane údajov sa potom bude vzťahovať na každú ďalšiu návštevu webovej stránky.

20. Podávanie sťažností regulačným orgánom

Máte právo obrátiť sa so sťažnosťami týkajúcimi sa spracovania vašich osobných údajov na príslušný regulačný orgán. Môžete sa obrátiť buď na úrad na ochranu osobných údajov príslušný podľa miesta vášho bydliska alebo štátu, alebo na úrad na ochranu osobných údajov, ktorý je príslušný pre nás. Je to napr:

Národný dozorný orgán pre spracovanie osobných údajov

Adresa:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

21. Kontakt

Akékoľvek návrhy, sťažnosti alebo otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov môžete adresovať nášmu pracovníkovi pre ochranu údajov. Dôverné informácie odporúčame zasielať len poštou.

Úradník pre ochranu údajov Einhell-UNICORE s.r.o.
Einhell-UNICORE s.r.o.
Závodní 278
Karlovy Vary 360 18
Česká Republika

Email: [email protected]
Phone: + 420 353440217